Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι ο αριθμός EORI;

Ο αριθμός EORI (“Economic Operators Registration and Identification number”) είναι σαν τον ΑΦΜ σας για τις τελωνειακές Αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Είναι ο μοναδικός αριθμός αναγνώρισής σας στο τελωνειακό έδαφος της ΕΕ που χορηγείται από τις αρμόδιες τελωνειακές αρχές των κρατών-μελών στους οικονομικούς φορείς οι οποίοι συναλλάσσονται με τα τελωνεία της Ένωσης. Ισχύει σε όλη την ΕΕ και θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τον οικονομικό φορέα σε όλες τις συναλλαγές του με τις τελωνειακές αρχές όλων των κρατών-μελών της ΕΕ.

Στην BMR Customs Brokers αναλαμβάνουμε την έκδοση αριθμού EORI για να ξεκινήσετε τις συναλλαγές σας στο διεθνές εμπόριο.

Ποια είναι η τελωνειακή σημασία της εισαγωγής και της εξαγωγής;

Στην γλώσσα των τελωνείων το καθεστώς της εισαγωγής και εξαγωγής αφορούν μόνο τις συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτων χωρών. Οι συναλλαγές μεταξύ κρατών-μελών δεν περιγράφονται σαν εισαγωγές και εξαγωγές αλλά είναι ενδοκοινοτικές συναλλαγές. Συγκεκριμένα η «εισαγωγή» κοινοτικών εμπορευμάτων από την ΕΕ περιγράφεται ως ενδοκοινοτική απόκτηση ενώ η «εξαγωγή» κοινοτικών εμπορευμάτων σε άλλο κράτος-μέλος περιγράφεται ως κοινοτική αποστολή.

Συνήθως οι εισαγωγές επιβαρύνονται με εισαγωγικούς δασμούς ανάλογα με την αξία των εμπορευμάτων, τη δασμολογική τους κλάση και τη χώρα προέλευσής τους ενώ για τις ενδοκοινοτικές αποκτήσεις δεν απαιτείται η καταβολή δασμών εφόσον είναι ενδοκοινοτικές συναλλαγές εντός της τελωνειακής ένωσης της ΕΕ.

Εισαγωγή: Ελλάδα ← Κίνα
Εξαγωγή: Ελλάδα → Κίνα
Ενδοκοινοτική απόκτηση: Ελλάδα ← Ιταλία
Κοινοτική αποστολή: Ελλάδα → Ιταλία

Πως διαμορφώνονται η δασμολογητέα αξία κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων;

Η δασμολογητέα αξία είναι η αξία των εμπορευμάτων πάνω στην οποία υπολογίζεται ο δασμός. Στις περισσότερες περιπτώσεις υπολογίζεται σαν το άθροισμα των παρακάτω:

  • αξίας τιμολογίου αγοράς προϊόντων
  • ναύλου
  • κόστους ασφάλισής
  • royalties, δικαιωμάτων (αν υπάρχουν)
  • άλλων χρεώσεων σχετικών με την εισαγωγή

Παράδειγμα: Εισάγουμε στην Ελλάδα φωτοβολταϊκά πάνελ από την Κίνα με όρο παράδοσης EXW (ex-works) και αξία τιμολογίου €200.000. Ο ναύλος είναι €4.000 και η ασφάλεια €500. Η δασμολογητέα αξία των φωτοβολταϊκών πάνελ είναι το άθροισμα των παραπάνω, δηλαδή €204.500.

Αν η αξία τιμολογίου ήταν €204.500, με όρο παράδοσης CIF (cost, freight and insurance) που συνεπώς περιλαμβάνει τον ναύλο και την ασφάλεια, τότε η δασμολογητέα αξία θα διαμορφωνόταν στα €204.500.

Πως διαμορφώνονται οι δασμοί και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων;

Ο δασμός εισαγωγής υπολογίζεται ως ποσοστό της δασμολογητέας αξίας των εισαγόμενων εμπορευμάτων, ενώ ο ΦΠΑ υπολογίζεται ως ποσοστό του αθροίσματος της δασμολογητέας αξίας και του δασμού. Οι συντελεστές του δασμού και του ΦΠΑ προσδιορίζονται από την δασμολογική κλάση του εμπορεύματος και τη χώρα προέλευσης του. Γι’ αυτό είναι πολύ σημαντική η σωστή δασμολογική ταξινόμηση των εμπορευμάτων σας από έμπειρους εκτελωνιστές.

Δασμός = δασμολογητέα αξία x συντελεστής δασμού
ΦΠΑ = (δασμολογητέα αξία + δασμός) x συντελεστής ΦΠΑ

Παράδειγμα: Για την εισαγωγή στυλό από την Κίνα ας υποθέσουμε ότι ο συντελεστής του δασμού είναι 4% και του ΦΠΑ 24%. Έτσι, για την εισαγωγή στυλό δασμολογητέας αξίας €10.000, ο δασμός ανέχεται στα €400 ενώ ο ΦΠΑ στα €2.496 (€10.400 x 24%), οπότε πρέπει να πληρωθούν συνολικά €2.896 στο τελωνείο (δασμός: €400 + ΦΠΑ: €2.496).

Στην BMR Customs Brokers θα υπολογίσουμε εκ των προτέρων το κόστος των εισαγωγών σας με ακρίβεια ώστε να μην έχετε καμία έκπληξη από απρόβλεπτες χρεώσεις. Η διαφάνεια είναι προτεραιότητά μας, και θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι κάθε φορά που συνεργαζόμαστε, θα έχετε πλήρη γνώση και έλεγχο των δαπανών σας.

Γίνεται να αποφευχθεί η καταβολή δασμών και ΦΠΑ κατά την εισαγωγή εμπορευμάτων;

Ορισμένα τελωνειακά καθεστώτα επιτρέπουν τη μεταγενέστερη, χαμηλότερη ή ακόμα και μηδενική καταβολή δασμών και ΦΠΑ. Η δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν αυτά τα καθεστώτα εξαρτάται κυρίως από την επιχειρηματική σας δραστηριότητα και από άλλους παράγοντες, όπως η δασμολογική κλάση των εμπορευμάτων.

Επικοινωνήστε μαζί μας και η ομάδα της BMR Customs Brokers θα σας προτείνει το κατάλληλο τελωνειακό καθεστώς για τις ανάγκες της επιχείρησής σας ώστε να απελευθερωθεί πολύτιμος χρόνος αλλά και πόροι για στις βασικές σας επιχειρηματικές δραστηριότητες.

Μετάβαση στο περιεχόμενο