Δραγατσανίου 63, Πειραιάς, ΤΚ 185 45

bmr@bmr.gr

Αναζήτηση
Επικοινωνήστε μαζί μας
Όροι Χρήσης

Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Εισαγωγή

1.1. Η ιστοσελίδα «www.bmr.gr» (εφεξής «η Ιστοσελίδα») ανήκει στην εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤ. ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, Θ. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Ο.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «BMR Customs Brokers», η οποία εδρεύει στον Πειραιά., οδός Δραγατσανίου αρ. 63, Α.Φ.Μ. 999773899, Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά όπως εκπροσωπείται νόμιμα (εφεξής για συντομία «η Εταιρεία»). Η Ιστοσελίδα μας παρέχει τη δυνατότητα να ενημερωθείτε σχετικά με τις υπηρεσίες που παρέχουμε και τους κανόνες της συνεργασίας μας.

1.2. Η χρήση της Ιστοσελίδας διέπεται από τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις. Πριν συνεχίσετε, παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά και να βεβαιωθείτε ότι έχετε κατανοήσει και συμφωνείτε πλήρως με τους όρους χρήσης της. Εφόσον συνεχίζετε την περιήγηση και κάνετε χρήση των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της Ιστοσελίδας μας, θεωρούμε ότι συναινείτε και αποδέχεστε χωρίς επιφύλαξη τους παρόντες όρους και τους κανόνες της συνεργασίας μας. Σε αντίθετη περίπτωση παρακαλούμε να απέχετε από την περαιτέρω χρήση της Ιστοσελίδας και από τυχόν συναλλαγή μέσω αυτής.

1.3. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψει προσωρινά ή/και οριστικά τη λειτουργία της Ιστοσελίδας για οποιονδήποτε λόγο, χωρίς προειδοποίηση. Επίσης, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε και μονομερώς το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας, καθώς και τους παρόντες όρους χρήσης και για τον σκοπό αυτό οι επισκέπτες μας θα ενημερώνονται μέσω της Ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να ενημερώνεστε τακτικά για τυχόν μεταβολές κατά την επίσκεψή σας εδώ. Η χρήση της Ιστοσελίδας μετά την ανακοίνωση των τροποποιήσεων, συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή τους.

1.4. Σε περίπτωση που η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας της Ιστοσελίδας διέπεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι ειδικοί αυτοί όροι θα ισχύουν συμπληρωματικά με τους παρόντες Γενικούς Όρους Χρήσης.

 1. Δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας

2.1.  Το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας (ενδεικτικά τα κείμενα, τα γραφικά, οι φωτογραφίες, οι απεικονίσεις, οι πληροφορίες για τις υπηρεσίες μας, το λογότυπο, γνωρίσματα, η επωνυμία, το διακριτικό σήμα, το εμπορικό σήμα της Εταιρείας ή τρίτων που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας) προστατεύεται από τις διατάξεις περί διανοητικής ιδιοκτησίας.

2.2.  Δεν επιτρέπεται, χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια της Εταιρείας η αντιγραφή, αναπαραγωγή, αποθήκευση, δημοσίευση, μεταπώληση, εκτέλεση, φόρτωση (download), μετάφραση, τροποποίηση, ανακοίνωση ή χρήση με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο και για κάθε σκοπό, εμπορικό ή άλλο, του περιεχομένου της Ιστοσελίδας.

 1. Σύνδεσμοι (Hyperlinks)

3.1. Οι σύνδεσμοι που τυχόν εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα  δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχό μας και η Εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για το περιεχόμενό τους ή οποιασδήποτε σχετιζόμενης με αυτούς ιστοσελίδας.

3.2. Η Εταιρεία μας δεν υποχρεούται να ελέγχει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των συνδέσμων ή ιστοσελίδων τρίτων και έχει δικαίωμα να διακόπτει , κατά την κρίση της την πρόσβαση σε οποιαδήποτε ιστοσελίδα, η οποία εμφανίζεται ως σύνδεσμος ή με οποιονδήποτε τρόπο συνδεόμενη με την Ιστοσελίδα μας.

 1. Υποχρεώσεις Επισκέπτη

4.1. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας συμφωνούν και αποδέχονται ότι θα απέχουν από κάθε παράνομη, αντίθετη με τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη, αθέμιτη ή καταχρηστική χρήση του περιεχομένου της. Οι επισκέπτες της Ιστοσελίδας οφείλουν να απέχουν από πράξεις ή παραλείψεις που μπορεί να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία στην Ιστοσελίδα μας ή/και στην Εταιρεία ή σε τρίτους και φέρουν τη σχετική ευθύνη για αυτό.

4.2. Οι επισκέπτες δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα μας για: (α) αποστολή, δημοσίευση, και γενικά με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο μετάδοσης περιεχομένου μη νόμιμου, βλαπτικού για τα έννομα συμφέροντα της Εταιρείας ή τρίτων ή που προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών ή τα προσωπικά δεδομένα οποιουδήποτε προσώπου, (β) μετάδοση ιών λογισμικού ή κάθε είδους αρχείων ή προγραμμάτων με σκοπό τη διακοπή, πρόκληση βλάβης, καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα (γ)  συλλογή ή αποθήκευση ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών/επισκεπτών της Ιστοσελίδας μας.

 1. Εμπιστευτικότητα

5.1. Τόσο η Εταιρεία όσο και οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας συμφωνούν και δεσμεύονται ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες σε έγγραφη, προφορική ή άλλη μορφή που ανταλλάσσονται κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή εξ αυτής της αφορμής είναι και θα παραμένουν στην κυριότητα του παρέχοντος. Όλα τα ανωτέρω στοιχεία χαρακτηρίζονται και θα τηρούνται ως εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση των συναλλαγών μεταξύ μας. Δεν είναι επιτρεπτή οποιαδήποτε γνωστοποίησή τους χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του παρέχοντος μέρους.

5.2. Η ανωτέρω υποχρέωση εμπιστευτικότητας δεν ισχύει για πληροφορίες: (α) που είναι δημόσιες και γενικώς διαθέσιμες στο κοινό, χωρίς αυτό να είναι αποτέλεσμα παράβασης των παρόντων όρων, (β) που λαμβάνονται από τρίτους, οι οποίοι δεν δεσμεύονται από υποχρέωση εμπιστευτικότητας, (γ) που ήταν ήδη στην κατοχή του αποδέκτη ή γνωστές σε αυτόν πριν από την έναρξη επικοινωνίας των μερών και (δ) που βάσει νόμου ή αποφάσεων των αρμόδιων δικαστικών, διοικητικών ή ανεξάρτητων αρχών, το μέρος υποχρεούται να τις ανακοινώσει.

Β. ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται στη συλλογή προσωπικών δεδομένων από την Ιστοσελίδα μας και τη χρήση τους από την Εταιρεία. Η παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στα προσωπικά σας δεδομένα, τα οποία παρέχετε κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας.

 1. 1. Γενικά

Οι πληροφορίες που έχουν δοθεί εκούσια από τους χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας μας χρησιμοποιούνται από την Εταιρεία προκειμένου οι χρήστες/επισκέπτες της να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με την Εταιρεία. Η Ιστοσελίδα μας δεν διανέμει σε άλλο οργανισμό ή συνεργάτη που δεν συνδέεται με την Εταιρεία τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία αφορά τους χρήστες/επισκέπτες της, με την εξαίρεση της εκπλήρωσης των κατά τον νόμο υποχρεώσεων της Εταιρείας. Η Εταιρεία θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα τα οποία συλλέγει από εσάς, εάν δεν είναι πλέον αναγκαίο για να επιτευχθούν οι σκοποί για τους οποίους αρχικά συλλέχθηκαν. Ωστόσο, ενδέχεται να οφείλουμε να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 1. Συγκέντρωση και χρήση πληροφοριών

2.1. Η Ιστοσελίδα μας έχει σχεδιαστεί ώστε οι χρήστες/επισκέπτες να μπορούν να την επισκέπτονται χωρίς να χρειάζεται να αποκαλύπτουν την ταυτότητά τους, εκτός αν το επιθυμούν. Οι χρήστες/επισκέπτες της Ιστοσελίδας παρέχουν προσωπικά στοιχεία μόνο σε περίπτωση που θέλουν να κάνουν χρήση των υπηρεσιών της Εταιρείας, να εγγραφούν στην Ιστοσελίδα και/ή να στείλουν email στην εξής ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: bmr@bmr.gr.

2.2. Η Ιστοσελίδα συλλέγει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών σχετικά με τους χρήστες/επισκέπτες: (1) στοιχεία που ο χρήστης δίνει κατά την εγγραφή του ως πελάτης, (2) στοιχεία που ο χρήστης/επισκέπτης δίνει προκειμένου να λάβει υπηρεσίες από την Εταιρεία, (3) στοιχεία που ο χρήστης/επισκέπτης δίνει για τη συμμετοχή του σε προωθητικές ενέργειες της Εταιρείας που μπορεί να πραγματοποιούνται κατά καιρούς, (4) στοιχεία που ο χρήστης/επισκέπτης δίνει κατά τη σύνδεσή του μέσω άλλης πλατφόρμας (εφαρμογές ios, android, Facebook, Google, Instagram, κ.λπ.).

             2.3.  Η Ιστοσελίδα μας κάνει χρήση των πληροφοριών που εσείς μας παρέχετε οικειοθελώς και με τη ρητή έγκρισή σας κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής αποστολής μηνύματος στο παραπάνω email, προκειμένου η Εταιρεία να επικοινωνήσει μαζί σας σχετικά με (i) την επιβεβαίωση και ταυτοποίηση του πελάτη σε περίπτωση που επιθυμείτε τη συνεργασία με την Εταιρεία, (ii) παραλαβή δώρων σε περίπτωση προωθητικών ενεργειών, εφόσον προηγουμένως έχετε δηλώσει τη συναίνεσή σας για την παραπάνω συμμετοχή σας. Η εκ μέρους σας γνωστοποίηση των προσωπικών σας δεδομένων σημαίνει ότι συναινείτε ανεπιφύλακτα και  παρέχετε την ρητή συγκατάθεσή σας στη χρήση τους από την Εταιρεία για τους παραπάνω λόγους. Οι αιτούμενες πληροφορίες είναι απολύτως οικειοθελείς και μπορείτε να αρνηθείτε να τις παρέχετε.  Παρακαλούμε να λάβετε υπόψη ότι σε περίπτωση αρνήσεώς σας, η Εταιρεία μας δεν θα είναι σε θέση να απαντήσει στο αίτημά σας, ούτε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη.

2.4. Τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών της Ιστοσελίδας θα χρησιμοποιούνται μόνο για τους σκοπούς που περιγράφονται στο παρόν. Δεν συλλέγουμε ούτε επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα παρά μόνο στο μέτρο που είναι απαραίτητο για να εκπληρώσουμε τον ανωτέρω σκοπό.

2.5.  Για τη διαρκή βελτίωση και αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών μας, ενδέχεται να σας στέλνουμε μηνύματα μάρκετινγκ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που σχετίζονται με την Εταιρεία μας, τα οποία μπορεί να σας ενδιαφέρουν. Μπορείτε να επιλέξετε τα είδη των επικοινωνιών που θέλετε να λαμβάνετε οποιαδήποτε στιγμή, ενημερώνοντας τις προτιμήσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μπορείτε επίσης να διαγραφείτε οποιαδήποτε στιγμή, μέσα από τον λογαριασμό σας στην Ιστοσελίδα, καθώς και να επιλέξετε αν θέλετε να λαμβάνετε ή όχι διαφημιστικό/προωθητικό υλικό μέσω sms, γνωστοποιώντας μας την αντίστοιχη επιθυμία σας εγγράφως μέσω email στην παραπάνω ηλεκτρονική διεύθυνση της Εταιρείας: bmr@bmr.gr.

2.6. Ενδέχεται να χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε και να διατηρήσουμε προσωπικά δεδομένα για νομικούς λόγους ή/και λόγους συμμόρφωσης, όπως π.χ. πρόληψη, διερεύνηση παράνομων πράξεων, πρόληψη απάτης ή οποιασδήποτε άλλης μη νόμιμης ή καταχρηστικής χρήσεως των υπηρεσιών μας και των συστημάτων πληροφορικής, ασφάλειας πληροφοριών ή για την προστασία ή ενάσκηση των δικαιωμάτων μας, του απορρήτου, της ασφάλειας, της περιουσίας της Εταιρείας ή/και άλλων προσώπων, τηρώντας πάντοτε τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις.

 1. Cookies

3.1. Η Ιστοσελίδα μας έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της λειτουργίας και διευκόλυνσης παροχής των υπηρεσιών μας μέσω της Ιστοσελίδας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία, τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη/επισκέπτη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγουν πολλαπλές επιλογές του χρήστη/επισκέπτη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες/επισκέπτες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους στις ιστοσελίδες και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές των χρηστών και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Τα cookies μας επιτρέπουν να σας παρουσιάσουμε διαφημιστικό περιεχόμενο σχετικό με τα ενδιαφέροντά σας, εφόσον προηγουμένως έχετε δώσει την έγκρισή σας για αυτό. Μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή να διαγράψετε τα cookies ή να ρυθμίσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας να απορρίπτει ή να απενεργοποιεί τα cookies.

3.2. Οποιεσδήποτε αλλαγές στην παρούσα πολιτική Cookies θα ισχύουν από τη στιγμή που η αναθεωρημένη πολιτική Cookies είναι διαθέσιμη στην Ιστοσελίδα μας.

 1. Διόρθωση, Τροποποίηση ή Διαγραφή Πληροφοριών

Η Ιστοσελίδα μας επιτρέπει στους χρήστες/επισκέπτες της να διορθώνουν, αλλάζουν, συμπληρώνουν ή να διαγράφουν δεδομένα και πληροφορίες που έχουν οι ίδιοι δώσει. Εάν επιλέξετε να διαγράψετε μια πληροφορία,  θα ενεργήσουμε ώστε να διαγραφεί αυτή η πληροφορία από τα αρχεία της Ιστοσελίδας. Για να έχετε πρόσβαση, να αλλάξετε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα, για να αναφέρετε προβλήματα σχετικά με τη λειτουργία της Ιστοσελίδας ή για να κάνετε οποιοδήποτε ερώτημα παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bmr@bmr.gr.

 1. Τα δικαιώματά σας

5.1. Ως υποκείμενο των δεδομένων έχετε συγκεκριμένα δικαιώματα που αφορούν τα προσωπικά δεδομένα που η Εταιρεία συλλέγει από εσάς με τη θέλησή σας. Η Εταιρεία σέβεται τα δικαιώματά σας, όπως αυτά προκύπτουν από την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων και ειδικότερα το δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης, το δικαίωμα διόρθωσης, το δικαίωμα περιορισμού, το δικαίωμα πρόσβασης, το δικαίωμα φορητότητας, το δικαίωμα διαγραφής, το δικαίωμα εναντίωσης, το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας, κ.ο.κ.

5.2. Η Εταιρεία θα προσπαθήσει να ικανοποιήσει το αίτημά σας το συντομότερο και σε κάθε περίπτωση εντός 30 ημερών από την παραλαβή του. Ωστόσο, η προθεσμία μπορεί να παραταθεί για συγκεκριμένους λόγους που αφορούν το συγκεκριμένο νομικό δικαίωμα ή την πολυπλοκότητα του αιτήματός σας.  Προκειμένου να ασκήσετε τα δικαιώματά σας, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε εγγράφως, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email bmr@bmr.gr.

 1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας Δεδομένων

Υπεύθυνη Επεξεργασίας είναι η εταιρεία με την επωνυμία «ΣΤ. ΜΠΑΣΑΚΑΡΟΠΟΥΛΟΣ, Θ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΑΝΗΣ, Θ. ΡΟΚΟΦΥΛΛΟΣ Ο.Ε.», η οποία εδρεύει στον Πειραιά, οδός Δραγατσανίου, αρ. 63, με αρ. Γ.Ε.Μ.Η. 045007507000, με Α.Φ.Μ. 999773899, Δ.Ο.Υ. Ε’ Πειραιά και email bmr@bmr.gr. Η Εταιρεία διαχειρίζεται την Ιστοσελίδα και καθορίζει τους σκοπούς και τον τρόπο επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, τον ν. 4624/2019, και την εν γένει εφαρμοστέα νομοθεσία σχετικά με την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή/και την παρούσα γνωστοποίηση μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Εταιρεία μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση: bmr@bmr.gr.

 1. Περιοδικές Αλλαγές

Η Εταιρεία μας επεκτείνει, ενημερώνει και βελτιώνει την Ιστοσελίδα της και στο πλαίσιο αυτό ενδέχεται να ανανεώνει, τροποποιεί ή μεταβάλει την παρούσα πολιτική και τους όρους χρήσης της Ιστοσελίδας χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τους χρήστες/επισκέπτες. Παρακαλείσθε να ελέγχετε το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας σε τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για τυχόν αλλαγές.

 1. Αποδοχή των Διαδικασιών Προστασίας Απορρήτου

Εάν χρησιμοποιείτε την παρούσα Ιστοσελίδα αποδέχεσθε και συναινείτε με τη παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και με τους όρους και τις Προϋποθέσεις χρήσης της Ιστοσελίδας μας που ανακοινώνονται εδώ. Παρακαλείσθε να λαμβάνετε ιδιαίτερη μέριμνα για την διαφύλαξη του κωδικού πρόσβασης του λογαριασμού σας, δεδομένου ότι η Εταιρεία δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιαδήποτε δραστηριότητα πραγματοποιείται με χρήση του λογαριασμού σας και του κωδικού πρόσβασης σε αυτόν. Αποτελεί αποκλειστικά δική σας ευθύνη ο έλεγχος του κωδικού πρόσβασής σας, ο έλεγχος της πρόσβασης στο λογαριασμό σας και της χρήσης του καθώς και η γραπτή ειδοποίηση της Εταιρείας μας σε περίπτωση που επιθυμείτε να ακυρώσετε τον λογαριασμό σας. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία σας λόγω μη τήρησης των υποχρεώσεών σας.

Μετάβαση στο περιεχόμενο